Bestyrelse > Referater
 Vælg dato
Referat fra den 21. februar 2019

Referat af Bestyrelsesmøde - 21. februar 2019 Tilstede: Line, Lene, Lars, Dann, Camilla, Mette, Stina, Rie, Pia og Dorte. Afbud: Tue og Katrine. 1. Referent: Dorte 2. Økonomi: Regnskab 2018: Vi gennemgik regnskabet for 2018 som viste et underskud på 191.222,04 kr. Dorte forklarede at der på opgørelsesdatoen manglede refusion for 2. halvårs studerende og at det endelige resultat bliver derfor -139.282 kr. som ligger under de 2 % der er det tilladte udsving. Derudover var der ingen bemærkninger og regnskabet blev underskrevet. Budget 2019: Vi drøftede kommunens oplæg til budgettet for 2019, hvor Husumvold pga. div. effektiviseringer, omprioriteringsbidrag, sommerlukning og rengøringsbesparelser skal spare ca. 180.000 kr. Lars gennemgik processen for arbejdet med det sparekatalog som økonomigruppen havde udfærdiget. Vi talte om konsekvensen af forskellige tiltag. Bestyrelsen ville ikke pege på konkrete besparelsesforslag, men giver institutionen opbakning til at finde de fornødne besparelser i kataloget. Alle var enige om at en lavere økologiprocent, mindre mælk om sommeren og en strammere indkøbsstyring for køkkenet ville være at foretrække frem for at reducere i personalet. Pia sagde at personalet foretrak at have et ekstra barn i børnehaven frem for at nedlægge kolonien. Vi talte igen om at bede forældrene bidrage til bleer, frugt, juletræstur og koloni på frivillig basis samt muligheden for benyttelse af virksomhedspraktikanter eller løntilskudsjob. Derudover blev der peget på at skabe øget opmærksomhed og engagement ift. støtteforeningens forskellige tiltag med indsamlinger, salg af lillebrorlodder mv. 3. Nyt fra huset Sommerlukning: Der efterspørges en mere officiel information fra Københavns Kommune om sommerlukning af institutionerne. Vi var i tvivl om der var kommet/ville komme direkte information i forældrenes e-Boks, men Rie vil undersøge hvad der findes af breve der forklarer baggrunden for beslutningen, deadline og andre vigtige oplysninger. Pædagogik: Der fremsættes ønske om at vi lægger mere vægt på børn og pædagogik i bestyrelsen og ved hvert møde har en faglig dialog om hvad der rør sig på det pædagogiske felt; eksempelvis kunne vi oplyse om nye projekter som BOB (Børn og bevægelse), legens betydning eller andre eksempler på ny forskning på området. Personalet kunne fremlægge de pædagogiske begrundelser for periodens aktiviteter og fokusområder med en uddybelse af hvordan og hvorfor vi arbejder som vi gør. Et eksempel kunne være børnehavens teaterprojektet som styrker børns sprog, motorik mv. Vi kunne tale om hvad man som forældre skal være opmærksomme på i den forbindelse, hvad kan man selv gøre derhjemme for at understøtte børnenes udvikling. Mette påpeger at bestyrelsen har et formidlingsansvar over for de øvrige forældre. Vi afprøver det ved næste møde og må her afgøre hvordan vi formidler det videre til de øvrige forældre 4. Nyt fra kirken Kor er i fuld gang - forårsgudstjeneste. Der er festlig fastelavnsgudstjeneste på søndag d. 1. marts. Kirkebladet bliver pga. stærkt øgede distributionsomkostninger ikke længere husstandsomdelt, men vil ligge forskellige steder i lokalområdet, bl.a. på bibliotekerne og i menighedsbørnehaven. Alle oplysninger om kirkens aktiviteter m.v. findes selvfølgelig også på nettet. 5. Netværket Der var intet nyt fra netværket. 6. Evt. Det er Dann og Camillas sidste bestyrelsesmøde og vi siger dem tak for lang og tro tjeneste! Lars Bagger der er 1. suppleant indtræder herefter som ordinært medlem af bestyrelsen. Næste møde er d. 23. Maj kl. 19:30.Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
HUSUMVOLD menighedsbørnehave/vuggestue | Vindingevej 16 | 2700 Brønshøj  | 38804610  | egernus@outlook.dk
Gør denne side til din startside