Bestyrelse > Referater
 Vælg dato
Referat fra den 2. oktober 2018

Referat af Bestyrelsesmøde – 2. oktober 2018

Tilstede: Lene, Line, Dann, Camilla, Rie, Stina, Katrine, Tue, Mette, Lars, Liselotte, Pia og Dorte.

1. Referent: Dorte

2. Økonomi:

Liselotte, vores regnskabsmedarbejder i fobu, gennemgik drifts- og bevillingsregnskabet og den sidste prognose der er indsendt til Københavns Kommune, derefter svarede hun på spørgsmål om økonomiredskabet og budgetstyring.

Der er mange forhold der influere på årets resultat, men især børnetallet og refusioner ved aftrædelse, langtidssygdom og barsel giver store udsving.

Husumvold budget til legetøj, aktiviteter, ture og anden sjov og spas er meget skrabet - der er primært for mange personaleudgifter.

Derefter drøftede vi næste års budget, hvor der er et stærkt ønske om at finde er at finde et beløb svarende til de 11.000 kr. merforbruget er vokset med i år og også gerne opbygge en form for buffer.

Brainstorming på hvordan vi kan finde flere penge i budgettet - der var mange gode bud:

»       Egenbetaling af bleer i vuggestuen

»       Egen medbragt frugt.

»       Forældrerengøring i weekenderne.

»       Sammenlægning af stuerne om eftermiddagen.

»       Ændring af åbningstiden fra 6:30 til 7:00.

»       Opnormering af vuggestuerne til 13 børn.

»       Søge fonde.

»       Indsamling, loppemarked og genbrug.

»       Målrettet brug af støtteforeningen.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tue, Lars og Stina som skal komme med gode ideer og undersøge hvad man yderligere kan gøre for at vende merforbrug til mindreforbug i 2019. Udvalget mødes alene og d. 8 januar kl. 19:30 med Dorte og kvalificerer forslagene med personalets input.

3. Bestyrelsen konstitueres:

Tue bliver enstemmigt valgt til ny bestyrelsesformand i Husumvold.

Første ordinære møde i det nye år er torsdag d.21. februar hvor regnskabet skal godkendes og underskrives. Her finder vi datoer for resten af året.

 

4. Nyt fra huset:

Støtteforeningen Egernus erklæres hermed for en realitet med stiftelsesdato d. 20. september. Der er kun kommet en enkelt kommentar og vedtægterne tilrettes så støtteforeningens bestyrelse er lig med Husumvolds bestyrelse og følger valget her. Der skal desuden vælges en kasser uden for bestyrelsen.

Mette foreslår at man tilslutter foreningen til et donationsprogram så giverne kan følge med i hvordan det går med indsamling af midler til projekterne.

5. Nyt fra kirken:

Line havde flg. aktivitetsplan med for den kommende sæson:

·        Børnegudstjeneste hvor børnehavekoret optræder i forbindelse med jubilæumsarrangementet d. 3/11 kl. 12. Planlægges af Henning, Christina og Line og børnehaven øver sangene til fredags samlingerne.

·        Halloween-gudstjeneste med pizza d. 30/10 kl. 17.

·        Spaghettigudstjeneste d. 13/11 kl. 17.

·        Lucia-gudstjeneste med børnehavekoret d. 11/12 kl. 17.

 

6. Netværket:

D. 10. oktober afholdes møde i Bestyrelsesforum omhandlende den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner. Tue deltager som formand for første gang.

7. Evt.

Det er aftalt med fotografen at der er gruppefotografering d. 25/10 og mulighed for portrætfotografering i weekenden d. 24-25 november.

Det pædagogiske punkt, som vi aftalte på sidste bestyrelsesmøde skulle være en fast del af dagordenen, kommer på fra næste år.

Der er kommet afslag fra bydelspuljen om midler til festskriftet, men Dann er i gang med at skrive en ansøgning til Knud og Dagny Gad Andersens Fond, men mangler et CV for institutionen som skal vedlægges.

Trykkeprocessen er stærkt fremskredet og institutionen lægger ud for trykning indtil midlerne er skaffet.

 

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
HUSUMVOLD menighedsbørnehave/vuggestue | Vindingevej 16 | 2700 Brønshøj  | 38804610  | egernus@outlook.dk
Gør denne side til din startside